Autor: El fallero mayor. 
   El micalet de la seu s´ha obert com una mangrana     
 
 Las Provincias.    19/03/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 7. 

EL FALLERO MAYOR

EL MICALET DE LA SEU S´HA OBERT COM UNA MANGRANA

(La ofrenda y los manifiestos)

Surcaban los aire» las ondas de Els Pavesos con «El Micalet de la Seu s´ha obert com una mangrana, xim pura...» y los falleros andaban de fiesta con lo de la ofrenda». Las comisión» armando él dos da mayo por doquier, «andando por el centro, cortando las calles y sin dejar pasar a nadie. «La culpa la té el obrer...», y el Micalet de verdad, mientras, miraba atónito una vez más lo que por el callejón de atajo se cocía, «...que l´ ha fet de mala gana».

«Pero qué bonita es la ofrenda, oiga». Eso, que a mi se me pone la carne de gallina. No sé si seré demasiado sentimental.

Ahora, lo que me han dicho es que hoy las quemarán todas, y servidor descansará.El séptimo descansó»

COMUNICADOS, MANIFIESTOS, DECLARACIONES...

Cuando se va abrir el Micalet oficial «com una mangrana» es a partir de ahora, que están empezando a caer comunicados contra «la manipulación de las fallas» y declaraciones per unes falles populars».

Uno de ellos dice así:

«Nosaltres, cIutadans del País Valencià, per a desenmascarar les maniobres demagogiques i antivalencianistes del bunquer valencia, com la directiva de la Junta Central Fallera, i d´altres sectors contraria als interessos del poble valencià al que intenten confondre acusant de «catalanistas», MANIFESTEM: que son valencians, formant part d´una comunitat histórica amb personalitat propia que es el Pais Valencia; lluitem per a que el poble valencia siga rector del seu desti i afirmem que sols es posible assumint la defensa de les nostres peculiaritats nacionals, i que per a conseguir-ho ja que treballar per la consecusió de L´Estatut d´Autonomia del País Valencia; i tenim que eixir al pas de les maniobres confusionistes referintse a que en les relacions entre els pobles del Pais Valencià, Catalunya, Andorra i les Illes, cultura i Administració son dos coses distintes.»

En el reverso del comunicado continúa: «DENUNCIEM: als qui ataquen de catalanistes, quasi tots uns castella-nitzats, que generalment no coneixen no conreen la cultura que ells diuen valenciana, que parlen i escriuen en castellà no defensen sino els seus pro-pis interessos de poder polític, carrecs oficials i prevendes, i s´ autonominen «valencianistes» per a oposar aquest calificatiu al de «catalanistas» i enganyar a 1´opinió pública; als que diuen detensar al Pais Valencia i silencien favoreixen els intents de despersona-lització i desmembració del País amb el nom de «Levante» i la tentativa de separar Alacant, —¿On estaven aquest valencians quan alló de «no ladres, habla la lengua del imperio? ¿Perqué no es manifestaren aleshores?—i la politizado" de les falles" a travers de la Junta Central Fallera en benefici de les autoritats actuals, manipulan la bona fe dels fallers i falleres, propagant falsetats, en lloc de propiciar una difusió i culturalització del nostre poble facilitant l´ensenyament científic de la nostra història i cultura». «DECLAREM que la festa de les falles es una activitat valenciana duta a terme per les comisións formades per homens i dones d´arrel popular i molt valencians, peró la Junta Central Fallera es un organisme creat i controlat per alguns politics, de València, en lloc de ser una organització controlada democráticament y dirigida pels mateixos fallers per a que defensa els seus interessos.»

OTRA DENUNCIA CON FIRMAS

Otro escrito, acompañado de varios pliegos de firmas, entre las que figuran las de escritores, políticos e intelectuales valencianos, dice: «Nosaltres, valencians de la Ciutat de València, davant la situado en que es troben les festes falleres, festes del poble valencia, denunciem l´us indigne de l´idioma dels valencians en els cartells, (librets, retols i presentacions; el significat que té la Junta Central Fallera com a órgan centralitzador, dependent de un Ajuntament no elegit democràticament, que ha actuat sovint a batida de les comisions i a esquena del poblé valencia, com es el cas de l´elecció de falleres majors, concurs de teatre, jurats de falles, paradors, Olimpiada de l´Humor, etc., i que ha monopolitzat la valenciania, al hora, que reprimit qualsevol intent valencianista conscient; la poca participació i identificado ciutadana amb les falles, causada per l´afluencia masiva de visitants forasters i la pérdua de la consciencia de barri, amb el desarrelament conseguent; els temes tópics de les falles que sols re flexen l´ideologia dominant impossada a Valencia; el carácter folkloritzador i gens popular de presentacions i rituals fallers en general, amb la presencia d´elements tópics i ridículs; l´ofrena de flors com a manifestació seudo-religiosa, pesadíssima i vedada al poble, que deu quedar com a acte lliure sense recolzament oficial i obert a tots; la generalització de les bandea de trompetes i tambors, modestes i no tradicionals, i l´us de músiques de estrangeres als casals fallers i al carrer, l ´hibrid vestit de taller, que caldria substituir-lo pel vertader vestit de gala valencia; 1 les discriminacions establides per diverssos sectors entre la bandera de les cuatre barres amb franja blava i la bandera oriflama, ja que les dos deuen ser respectades com a senyeres valencianes fins a la fixació i utilitzactó oficial de la Senyera de la Generalitat del Pais Valencia i la de la Ciutat de Valencia.

» EL FALLERO MAYOR

 

< Volver