Barcelona. 
 Després de les eleccions     
 
 Avui.    02/07/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 13. 

BARCELONA

Després de les eleccions

Sovint la realitat de la riostra Església queda reflectida en els comenfaris que

es publiquen en els futís parroquials. Especialment, en aquells de comunitats

mes dinámiques que son freqüentment els comunitats populars.

Com a exemple de l´actitud potser dominan! en l´Església de Catalunya després de

les eleccions, publiquem aquest comentan de Joan Soler, fins ara arxiprest del

Poblé Nou de Barcelona, que publica el full de les parróquies de Santa Maria del

Taulat, Sant Bernat Calvó i Sagrat Cor.

CONSTATACIONS

Responsabilitat, serenitat, pau i participado han estat les característiques de

la diada electoral. I decepció en moltes persones que no estaven inscrites al

cens. Ha estat un gran dia. La majoria no havíem participat en cap elecció

democrática.

I els resultats, ja els tenim. El poblé ha escollit els seus candidats al

Congrés i al Senat. Aixi els ciutadans han expressat la seva opinió i opcló.

No vull fer cap judici sobre el resultat d´aquestes eleccions. Ja n´han sortit,

de valoracions, ais diaris i revistes, i a mes, no ens pertoca de fer-lo a

nosaitres, en aquest escrit.

Voldria subratllar uns punts:

1. L´Església, almenys a casa riostra, no ha estat partidista. En general, s´ha

mantingut independen! i ha ajudat els cristiana a ser responsables, lliures,

i a actuar en consciéncia davant aquests fets. Aquest es un punt important

do cara a col.laborar a una convivencia pacifica, i al progrés del nostre poblé,

2. Pesores de tanta anvs d´estar al marge de la política, cal valorar l´esforc

de moltes persones i militants de partits, a treballar durant la campanya

electoral, repartint propaganda i organitzant mítings. També cal posar en relleu

el respecte mutu entre partits diferents i l´assistóncia, de vegades moit

massiva, ais actes organitzats. Aixó demostra que la consciéncia política i

l´interés peí futur de la col.lectivitat no estava adormit.

ESPERANCES

3. Ara cal treballar, lluitar i posarse d´acord per construir una nova

societat, mes lliure, mes igualitaria, mes respectuosa deis drets humans. Una

societat mes justa. I tots hem de col.laborar-hi.

4. Esperem que eís candidats votats peí poblé, juntament amb el govern que en

sortirá, sabrán estar al servei d´aquest mateix poblé, respectant les minories i

defensant el que han promés.

Així mateix, cal no desanimar-se i continuar treballant per aquelles opcions que

hom creu que son bones per a la societat, sigui quin slgui el resultat que hagin

obtingut en aquesta consulta. D´aquesta manera podrem esperar un futur millor i

amb bona convivencia.

 

< Volver