Autor: Roda, Frederic. 
 El perque del meu suport a l ´Esquerra Republicana de Catalunya. 
 Frederic Roda     
 
 Hoja del Lunes.    17/03/1980.  Página: 16. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

EL PERQUÉ DEL MEU SUPORT A L´ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

FREDERIC RODA

Nascut al Carrer Gran de Gracia l´any 1924 de familia catalana, aragonesa, andalusa i

murciana. Fill de Roda Ventura, pro-noi de la Lliga Catalana. Advocat. Primer Cap electe del

mito-lógic C. C. (amb Carner, Galí, Nadal, Pujol, Muñoz, Espar, Bardes, Casanovas, etc.).

Professor de Dret Polític (1950). Presiden! de Pax Christi, moviment internacional per la Pau.

Institut Víctor Seix de Polemologia. President de ¡´Agrupado Espanyola de Relacions Publiques

(1974-76 i 78-80). Conseller de Direcció d´Orga-nització d´Empreses. Director General de

l´Agrupació Dramática de Barcelona (1954-1961). President de l´Organització de Consumidors i

Usuaris de Catalunya (OCUC) (1978-80). Titular del Partit Social-Demócrata de Catalunya.

«Home de fer feines per Catalunya».

L´Esquerra Republicana de Catalunya «ERG», representa una minoría d´equilibri i de puresa

nacionalista; es un partit adeqüat a tots els «¡ndependents» que son majoria a Catalunya.

Es capa? de renovar-se per no ser un partit dogmátic. Catalunya sempre será una «república»

dintre l´Estat Espanyol per no teñir complexos davant tots els pobles d´Espanya, cal ser

«naturalment cátala».

La civilització passa per una esquerra no marxista.

 

< Volver