Votar Esquerra Republicana de Catalunya     
 
 Hoja del Lunes.    17/03/1980.  Página: 16. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

VOTAR EZQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Aquesta es una opció clara. De fet com a presentado del seu Programa de Govern, Heribert

Barrera diu de manera entenedora el següent:

«Durant anys el poblé de Catalunya havia tingut l´esperanca que quan s´acabés el franquismo

les coses aniñen mlllor. I be, siguem clars, som mes lliures, es cert, pero en altres especies

essencials hem anat endarrera per com-tes d´anar endavant: mes gent sense feina, mes

ernpreses en crisi, mes ¡ntlació, mes inseguretat al carrer, mes burocracia, menys sentit de

responsabilitat.

La culpa no es de la democrágia, sino deis qui dirigeixen el país, ja siguí directament des del

poder, ja siguí ¡ndirectament per la vía del consens.

Tot aixó no pot durar ¡ hem de posar-hi remei.

Res no está perdut encara pero si volem una Catalunya renaixent, una Catalunya rica ¡ plena,

una Catalunya de justicia i d´igualtat, cal buscar homes nous i idees noves. L´Esquerra

Republicana de Catalunya us ofereix una auténtica alternativa de se-guretat i de progrés.»

De veritat, aquesta es una opció. Cal pensar-hi.

 

< Volver