Aixi serà Catalunya si guanya Jordi Pujol  :   
 Si vols guanyar, vota Convergència i Unió. 
 Hoja del Lunes.    17/03/1980.  Página: 12. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

Governar es fer funcionar be un país, no es simplement ocupar carrees. Governar es aconseguír els

objectius que et proposaves; no cohformar-se en excuses, o donar les culpes ais altres. Governar es

millorar el nivell i la qualitat de vida de tothom; no protegir els interessos d´uns contra els d´uns altres,

Governar Catalunya es servir Catalunya, no servir-se de Catalunya per governar fora de Catalunya.

Si votes Jordi Pujol, aíxí será Catalunya:

Autónoma de verítat.

Perqué donarem príontat a la institucionaliízacid del poder autono-mic cátala sense necessitar de

complaure els interessos deis que, des de fora o des de dins, voldrien frenar o limitar el nostre autogovern;

perqué no farem de la Generalitat una sucursal de Madrid.

Amb treball üer a tothom.

Perqué tornarem la confianca ais miíers i milers d´empresaris que, amb la seva activitat, iniciativa i

iraaginació, poden crear nous llocs de trebalí, estimuláis per un programa socialdemo-craía que es el que

ha fet la riquesa i el benesíar deis paisos de l´Europa democrática; perqué sortir de la crisi es possible,

sense necessitar d´augmentar la pressió fiscal.

Oberta a tothom.

Sense discriminacions, perqué Catalunya es el resultat del treball de íots; perqué els que ara mes parlen de

discriminacions aeostumen a ser els que van imposar a la seva gent la mes irritant de les discriminacions:

abandonar els seu país per guanyar-se la vida. En canvi, va ser Jordi Pujol qui va dir per primera vegada

que cátala es tot aquell que viu i treball a Catalunya.

Segura i mcífíca.

Perqué la llibertat vol dir segureíat, i Catalunya que ha estat sempre una térra de llibertat ens obliga a

donar prioritat a les acíuacions que retornin la tranquilitat al ciutadá per tal de viurs sense por.

Culturalment consolidada.

El perque ens proposem la gratuitaí d´un ensenyament de qualitat fms els 16 anysjun ensenyament

pluralista, no pragmátic ni manipulador; respectuós amb la llibertat deis pares d´escollir el tipus

d´educació que volen; una Universitat catalana-i autónoma; el desenvolupament de la investigació; Tina

televisió catalana; una cultura a l´abast de tothom, sense discriminacions de cap mena.

Equilibráda comarcalment.

Perqué no substituirem el centralisme de Madrid peí centralisme de Barcelona perqué convertirem les

comarques en el fonament de la nova Adminisíració local catalana i en farem circumscripció electoral de

cara a la futura llei electoral de Catalunya.

Proíectada al futur.

Sense pedamos ni draps calents a problemes que demánin solucions defínítives i valides a llarg termini.

Resoectada.

Aquí i a Madrid; una Catalunya respectada amb la que no s´hi jugui, ni se la manipuli; una Catalunya que

es fará sentir i será escoltada.

I tot aixo sense vacil.lacions ni demagógies. Anant per feina; día darreradia.

Si aquesta es la Catalunya que vote, vota Jordi Pujol, vota Convergencia Unió.

SI VOLS GUANYAR,VOTA

 

< Volver