Autor: Benet Morell, Josep. 
   A qui votar     
 
 Hoja del Lunes.    17/03/1980.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 8. 

CATALUNYA

A qui votor

Durant la campanya electoral tots el partits palftlc» han anat «xposant eis teas programes.

Ara be: tota aquesta programes només podran aplicarle quan existeixl una Catalunya autónoma

organitzaa´a. t, aviíi, aquesta Catalunya encara no exfstaix. Encara l´hem de construir.

Comencarem e construlr-la ara amb lea elec-cions al Parlament cátala. Per tant, par poder

aplicar, un día, aquesta programes, abans hem de construir la Catalunya autónoma.

Construlr-la sera una tasca difícil I dura, perqua el go-vern d´UCD está frenant el procés

autonórnlc, per con-vertlr-io només en un procés de descerttralítzadó. A mes, perqué l´liauram

de construir mentra la cris) económica •mundial -pasa durafnent sobre «I nostre pabla. Per tot

eixíi, per construlr-la necessltarsm la unftat de tot el nostre poblé, perqué la imló s«rft, com

«ampre, la nostra forc>a.

Aquesta unió només not econsegulr-se amb un govern d´unitat I un ¡Presldent >is la Genaralitat

Independent, urti-tarl J repreaentatlu, perqué només un Presldent (ndepen-dent pot ser «I

President d« tcts. A mes aquest govern d´unltat es l´únlc que pot garantir l´establlltat política,

socfai f governamental a Catalunya durarrt e! període da construccló de ¡´autonomía, l´únlo que

podrá negociar emb forca ais traspasaos da servéis amb el poder centra!, i´únic que pot alxecar

Catalunya. L´únvc que podríi aconseguir una televisló catalana, ¡mmedíatament, perqué «ensa

una televlsló autónoma no hl hau-rá una autonomía auténtica.

Aquesta proposlcló vaig feria a tots els partits, pero només un, «I P.S.U.C. I! ha do-nat suport

Eis aliñes parüts continúen excloent-se e;s uns *ls aliñes >lel futur govarn de la Gefieralltat, { «n

lloc tí´un Presldení Indopendent 1 imita-r\ proposen cadascú com a President «I secretar!

general del Partit.

Eis «lectors, dones, «I día 20, mes que decidir «ntre els •programes de partit, hauran de decidir

com s´ha da construir la nova Catalunya auto-noma; Amb un govern d´unitat I un President

independen! o ñmb uns governs sectorials o minoritaris deis que siguin exclosos els

representants d´u-na bona part de -les clas-sos populars, preclsament d´aquella part que mes

ha líuitat per aconseguir ia democracia •i rautonomía. Entra una op-ció, la unitaria, que es

garantía tí´un govern fort I estable. o l´opció ds la desunió entre els catalana, ¡a qual comporta

la Inesíabilitat governamen-toi i l´aventura.

Jo haurla volgut que E´op-o 16 unitaria hagués «stat flc-ceptada per tots els partits, Per6.

només un. el P.S.U.C, !¡ dona suport. Per aixó encap-calo la candidatura d´aquest partit, com

hauria encapcaiat la deis «lires partits si ha-guessiti accapíat la imitat.

Construir la Catalunya autónoma de tots I per a tots, ha de ser obra de tots els que vivim en

aquesta térra, slgu! quln siguí el postre Ijoc da naixenca. I alxd només es pot aconseguir amb

un govern d´unítat. Fer el contrgíi equival a excloure de ia cons-truccíó da I´autonomia una part

Important de les classes populars. En el mornení de decidir el nostre vot, cal que tlnguem en

cornpte si es bo dé dividir el nostre poblé en Rquesta hora decissiva, quan mes que mai

necesitará la unitat. I cal teñir e! coratge cíe votar per l´opció que asse-fiura la construcció

d´aquesta Catalunya ds tots i par a tots emb la particípació de tots. Senador independiente,

candidato número 1 por la lista del PSUC en Barcelona.

Josep BENET

 

< Volver