Nacionalistes!!     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 15. Páginas: 1. Párrafos: 13. 

GENERALITAT DE CATALUNYA

INDEPENDENCIA SOCIALISME

PAISOS CATALANS

NACIONALISTES

Els partits sotasignats ens trobem en la necessitat moral d´explicar i denunciar diversos fets que han

succeít aquests darrers mesos relacionáis amb el moviment anomenat Nacionalistes d´Esquerra.

1) Nacionalistes d´Esquerra no es un moviment de signe independentista ni de Paísos Catalans, malgrat

que utilitzi en la seva publicitat la senyora estelada.

2) Nacionalistes d´Esquerra es un moviment que al seu inici propugnava la candidatura del se-nyor Josep

Benet a la Presidencia de la Generalitat. Després, aquest home fou intel-ligentment substituít peí

senyor jordi Carbonell, que ara encapcala la llista de candidats.

3) Nacionalistes d´Esquerra, mitjancant alguns deis seus adeptes, va boicotejar e! procés de creació de

l´Esquerra Socialista de Catalunya perqué no servia els seus propósits.

4) Nacionalistes d´Esquerra, mitjancant alguns deis seus adeptes, va apropiar-se el nom del PSAN amb

fins electoralistes. Sobre aquesta qüestió existeix un contenciós.

5) Nacionalistes d´Esquerra, mitjancant alguns deis seus adeptes, va provocar una dolorcsa escissió al

FNC enfrontant antics companys de lluita.

6\ Nacionalistes d´Esquerra, mitjanpant alguns deis seus adeptes, va impossibilitar la consolidació de la

coordinadora de partits polítics de caire independentista.

7) Nacionalistes d´Esquerra, mitjangant alguns deis seus adeptes, va fer avortar hábilmení tots els intents

de constitució d´una candidatura unitaria del nacionalisme cátala d´esquerres.

8) Nacionalistes d´Esquerra, en la seva campanya electoral, ests agredint básicament les candidatures de

signe nacional cátala, en lloc de denunciar altres candidatures de signe espanyolista.

Companys: com podeu veure, el joc no es gens ciar. Per tant, demanem a tots els nacionalistes que

examinin els fets esmentats i se n´informin adequadament per tal que la nostra opció en les eleccions al

Parlament de Catalunya sigui plenament conscient.

Perqué la Inconsciencia no ens fací traidors» Perqué tampoc no es aixó, companys, tampoc no es aixó»

FRONT NACIONAL DE CATALUNYA (FNC)

PARTIT SOCIALISTA D´ALLIBERAMENT NACIONAL (PSAN)

 

< Volver