Mitings centrals del PSC a Tarragona i Lleida     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 13. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

Mítings centrals del PSC a Tarragona i Lleida

Joan Reventós i Felipe González continúen participant en els actes electorals que se celebren

en grans clutats catalanes, entre els quals destaquen els de divendres a la nit a Girona, els

d´shir a Santa Coloma de Gramenet i l´Hospitalet de Llobregat, i els d´avui a Tarragona i Lleida.

Al míting a Girona, Reventós féu una especial al-lusió a la situado de les diputacions peí que fa

ais traspassos i digué que «obstruir Pabsorció de les diputacions es sucursalisme». També

participa en aquest acte Michel Rocard, dirigent del Partit Socialista Francés, el qual afirma:

«Sóc cons-cient que he vingut en una Catalunya autónoma i tornaré en una Catalunya

socialista».

El cap de llista del PSC per Girona, Guitart, assenyalá que la Genera-litat «ha d´esdevenir una

realitat viva a cada comarca de Catalunya, que impulsi ia participació ciutadana tant en la presa

de decisions com en el control democrátic de la gestió».

Avui, actes centráis a Lleida i Tarragona

Avui tindran lloc a Lleida i Tarragona els actes centráis de fi de cam-panya del PSC amb la

participsció de Joan Reventós i Felipe González, entre altres dirigents i caps de llista. A

Tarragona l´acte se celebrará al migdia si Camp de Mart, í a Lleida a les vuit del vespre al

mercat deis pa-gesos de l´avinguda de Tortosa.

Escuredo, a Barcelona

El president de la Junta d´Andalusia, Rafael Escuredo, será a Barcelona dimarts per participar

en els actes fináis de la campanya electoral. Escuredo prendrá part en el míting final del PSC, a

Barcelona, en el qual també intervindran Narcis Serra, alcalde de Barcelona, Luis Fuertes,

secretan general de la UGT, J Andreu Abelió, senador, Felipe González, primer secretari del

PSOE, i Joan Reventós, candídat a la presidéncis de la Generalltat.

 

< Volver