Enquesta de CDC. 
 CiU, capdavantera per a resoldre problemes     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

Enquesta de CDC

CiU, capdavantera per a resoldre problemes

La tendencia de vot, segons una enquesta que ha fet Convergencia al munlcipi de Barcelona

amb una mostra de vuií-centes persones-, era la primera setmana del mes de marg: PSC, 22,8

per cent; CIU, 20,2 per cent-, PSUC, 15,6 per cent; UCD, 5,9 per cent; ERC 3,6 per cent; I PSA

0,3 per cent. Tot ! alxó, l´electorat conslderava Jordl Pujol el candidat mes capacital per a

presidir la Gene-ralitat, amb un 23,8 per cent de res-postes favorables, segult per Reventós i

Benet empatáis en un 18,4 per cent.

La participado en les elecclons era d´un 69,6 per cent I l´abstencló segura se siíuava en un 17,2

per cent, mentre que la incerta era del 12,5 per cent.

Eis probiemes urgents

La novetat de l´enquesta, perd, es que assenyalava eis problemes mes greus i que demanen

una solució ur-gent. Aquests eren: atur (81%), se-guretat ciutadana (47%), encarlment de la

vida (39,9%), ensenyamant (18,1%), economía (8,2%) I autonomía (7,4). També es preguntava

quln partlt era mes quallflcat: Convergencia I Unió quedava sltuat, arnb diversos percentatges,

al cap-davant deis altres partlts; el PSC, menys en un capttol, se sltuava en segon lloc; i el

PSUC en tercer lloc menys en dos o tres capltols. Eis percentatges de CDC avantatjaven en

torca punts eis de la segona forpa política.

Eis candidats a president

Quant ais candidats a presldent, les preguntes eren de dues menes: els candidats mes

Importants I e!s mes capacitats. En ambdues Pujol era el mes ben classlflcat. Per importancia

obtenía el primer lloc amb un 29,9 per cent, i era segult per Reventos amb un 21,2 per cent,

Benet amb un 16,9 I Cañellas amb un 4,1 per cent.

I peí que fa a la capacltat, s´establia la següent classlflcacló:

Pujol: 23,8 %

Reventos: 18,4 %

Benet: 18,4 %

Barrera: 5,4 %

Cañellas: 4,3 %

Carbonell: 0,5 %

 

< Volver