Breu. 
 PSDC: suport a ERC     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 1. 

PSDC: suport a ERC

El Partit Socialdernócrata de Catalunya ha fet palés el seu suport a Esquerra Republicana de

Catalunya en un comunicat del conseli directiu: «Volem que ei Parlarnent de Catalunya

representi equiííbradamenl les forces socials de¡ nostre país. A fi d´obtenir aquest equilibri, el

PSDC recomana el vot a ERC, partit historie i tanmateix jove, perqué recullí el vot d´un ampli

sector d´electors independents característic del nostre poblé».

 

< Volver