Breu. 
 ERC: míting al Blaugrana     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 11. Páginas: 1. Párrafos: 3. 

Breu

ERC: miting al Blaugrana

Demá al vespre, a ¡es vuit. Esquerra Republicana de Catalunya fará ei seu acte central final de

campanya de circumscripció de Barcelona al Palau Blaugrana. Parlaran els primers candidats

de la liista, Joan Hortalá, Francesc Vicens i Heribert Barera, que hom creu que podrá acudir-h¡,

ja res-tablert de les lesions que va teñir en l´accídent de cotxe ía seímana passada.

Els punts básics del rníting, se-gons ha avisat el partit, serán la defensa de !a política nacional

catalana, el programa d´ERC i la crítica al consens.

A Girona ahir es va cloure la campanya electoral en un mfting i festa davant l´ajuntament en

qué van parlar eis candidats i van actuar les collas de castellers de Valls, la veiia i la colla de

joves. En acabar el senador Rahola va saludar (´alcaide Nadal, que va sortir al baleó a saludar

els caste-ilers i ia gent cogregada a la placa. Els castellers serán ayui a Banyoles en un acte

d´ERC. I demá diliuns a! Teatre Municipal de Girona.

 

< Volver