Jordi Pujol és l´home per a aixecar Catalunya. 
 Miquel Coll i Alentorn és l´home per a agermanar-la     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

JORDI PUJOL es l´home per a aixecar

CATALUNYA

MÍQUEL COLL I ALENTORN es l´home per a agermanar-la

La presentació de la seva candidatura per a la Presidencia del Parlament de Catalunya ha suscitat un

sentiment general d´adhesió i complaenca. L´home que, tant en 1936-1939, com en 1939-1975, va arriscar

tot el que calia -vida, seguretat, llibertat i benestar-en defensa de la gent injustament perseguida, será la

mülor garantía deis drets de tots els diputáis i de tots els ciutadans de Catalunya. L´home que tant ha

treballat per la cultura catalana i per ia difusió del coneixement de la nostra historia, condició

indispensable per a la recuperació de la noatra personalitat nacional, será el milior President deis

representante del nostre poblé quan es posaran a treballar

per a continuar la nostra historia.

MIGUEL COLL i ALENTORN

Es el defensor de totes les llibertats: la política, leconómica, la cultural, la social, la personal i la

col.lectiva; i es el debel.lador de tots els totalitarismos i de totes les tiranies, tant de dreta com d´esquerra.

Es el candidat de CONVERGENCIA I UNIÓ per a la Presidencia del nostre Parlament i está esdevenint

rápidament el candidat de tot el poblé de Catalunya per a aquella alta magistratura.

CONVERGENCIA I UNIO

 

< Volver