Els caps de llista a Barcelona. 
 Barrera (ERC): "Proposarem iniciara el procés de reforma del Estatut"     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 20. 

Els caps de llista a Barcelona

Barrera (ERC): «Proposarem iniciar el procés de reforma de I´Estatut

«Abans de l´acabament del mandat del nou Parlament s´hauria d´iniciar el procés de reforma de

l´Estatut, amb la finalitat que assoleixi el sostre constitucional», manifesta Heribert Barrera,

secretan general d´ERC i cap de llista per Barcelona.

Quins son els eixos principáis del programa d´ERC?

a) Política nacional catalana de la Generaiitat. Per aixó entenem que la Generaiitat ha de

constituirse la representació global de Catalunya a tots els efectes, ádhuc en aquelles

qüestions que no son de la sevá competencia. La Generaiitat no ´pot acceptar que res relatiu a

Catalunya li siguí alié. Per tant, la Gene-ralítat haurá de fer arribar al govern de l´Estat la seva

opínió sobre totes les qüestions que puguin afectar Catalunya, i en, tots aquests casos hauria

d´ésser préviament consultada abans de prendre´s qualsevol decisió.

b) Iniciar, abans de l´acabament del mandat de! nou Parlament, el proúés de, reforma de

l´Estatut amb la finalitat que assoleixi el sostre constitucional. Promoure reixamplament de les

competéncies de la Generaiitat, aprofitant el dret d´iniciativa legislativa que la Constitució

reconeix al nostre Parlament i presentant a tal fi proposicions de liéis orgániques de

transferencia de competències exclusives de l´Estat, d´acord amb l´article 150 de la Constítució.

c) Utilització rápida, extensiva i óptima de les competéncies estatutarios. Les qüestions

essencials a plantejar-se son: situació de la llengua i la cultura catalana; crisi económica (atur,

infiacíó, producti-vitat; baix rendiment de les empre-ses publiques; situació de la petita i mitjana

empresa; revaloració de les pensions; seguretat ciutadana; en-senyament; ssnitat; divisió

territorial; i transferencia de poder a les comarques.

Pensa Heribert Barrera que té possibilitats reals d´arribar a la presidencia de la Generaiitat?

Per qué no?

President de tots

Qué faria Heribert Barrera si fos president? Quins serien els trets mes significáis de la

seva línia d´actuació?

Evitar tota mena de protagonis-me personal i de partit. Actuaría com a president de tots, en la

línia mitjana deis qui Phaguessin elegit. Intentaría influir perqué la recons-trucció de Catalunya

es fes sota el signe de la modernitat i la innovació. Res de calcar el passat o del que existeix

avui en paísos molt dife-rents del nostre: la Catalunya de, l´any 2000 ha d´haver assimilat la

revolució informática i ha d´haver-se adaptat a la crisi de (´energía, al creixement demográfic,

ais proble-mes de la pol-lució ¡ a l´escassetat d´aigua i altres recursos naturals.

Es parla molt, ja abans de les eleccions, de política d´aliances futu-res. Si cap de les torces

polítiques, com es previsible, no assoleix la majoria absoluta al Parlament, a qui donaria suport

o amb qui prefereix fer alianga ERC? En tot cas, quin es el ventall de les possibles aliances i

quins en son els límits?

ERC jutjará d´acord amb els programes i la composició del Con-sell executiu que proposin els

possibles candidats a la presidencia. Na-turalment, només ens aliarem amb torces polítiques

que tinguin amb nosaltres prou punts comuns.

Qué pensa ERC de les campanyes que es realitzen des de sectors empresarials en contra

d´una hipotética «majoria marxista» al Parlament?

En democracia, qualsevol sector de la població pot fer, respectan! la llei, qualsevol mena de

campanya política. Aixó no obstan!, cree que es un gran error ficar en un mateix sac els

socialistes de la segona internacional i els hereus de l´stalinísme (encara que ara es diguin

eurocomunistes).

NE afebleix les forces nacionalistes

ERC apareix com a partit eminentment nacionalista, pero vol reivindicar albora una

posició d´esquerres en contraposició a CiU. En aquest sentit, l´aparició i l´ámplia campanya d´un

moviment com Nacionalistes d´Esquerra, creieu que pot perjudicar electoralment ERC?

Els Nacionalistes d´Esquerra son un grup heterogeni que va des de leninistes fins a

nacionalistes sense cap convicció definida en materia social. Els seus objectius semblen ésser

purament táctics: afeblir les forces nacionalistes mes serioses ajudant la candidatura de Benet i

donar pas a Pabsolut predo-mini del sector centredreta dins el nacionalisme cátala. La

maniobra es tan matussera que electoralment creiem que el perjudici que ens poden ocasionar

es mínim.

El fet que un deis eslógans d´ERC reivindiqui que «ha donat tots els presidents de la Generalitai

moderna», no representa implícitament un intent de capitalitzar la imatge i ia tasca del president

Tarradellas?

Nosaltres no volem capitalitzar indegudament res. Pero son fets innegables que Maciá i

Companys fo-ren, cadascú al seu moment, els di-rigents máxims d´ERC, que Josep Irla era un

home important dins d´aquest partit i que Josep Tarrade-llas n´era secretar! general quan va

ésser elegit president de la Generaiitat a l´exili. Nosaltres sempre hem dit que la legitimitat de

Tarradellas prové encara d´aquesta elecció i no del seu nomenament per reial de-cret. Per reial

decret es poden no-menar presidents d´ens pre-autonómics, pero no presidents de la

Generaiitat, amb tot el que aquest nom significa per ais catalans.

Us atreviu a fer un pronòstic electoral?

Sí. ERC guanyará molts punts en aqüestes eleccions.

 

< Volver