Eleccions al Parlament. 
 La campanya assoleix ara el seu clímax     
 
 Avui.    16/03/1980.  Página: 1-2. Páginas: 2. Párrafos: 10. 

Eleccions al Parlament

La campanya assoleix ara el seu climax

Suárez: «Si fes un Estat «ex novo», el faria descentralitzat».

Arzallus (PNB): «El govern ha de negociar amb ETA militar».

Guerra: «UCD vol dir Unió de Cacics de la Dreta».

Carrillo: «Suárez fará govern amb el PNB i la CDC».

La campanya electoral arriba aquest cap de setmana al seu climax amb la presencia ¡ plena

activitat deis grans liders politics de l´Estat i de Catalunya, així com del País Base i de Galicia.

Avui tindran lloc els mítings centráis de fi de campanya de CiU, PSUC i BEAN, ahir el celebra

US i demá ho fará ERC. També la dialéctica política deis líders assoleix en aqüestes hores una

virulencia no habitual fins ara. Suárez va ser ahir a Barcelona i el seu acte mes important va ser

un diñar amb els directors deis mitjans de comunicado.

Una delegado cfel PNB, presidente per Xavier Arzallus, arribé a barcelona per donar suport a

CiU. Arzallus manifesté entre altres coses que al País Basc el govern central havia de negociar

amb ETA militar i que el PNB es-tava disposat a enraonar-hi. I desmentí que estiguessin en

trsc-tes d´entrar al govern de Madrid.

El PSC va celebrar ahir una de les seves ««tires d´hivern» a Vila-nova i la Geltrú, on Alfonso

Guerra denuncia la «politics tucursa-lista de C i U», al-ludint a l´estatut de centres docents, i

qualificá UCD d´ «Unió de Cacic»; de Dretes». En un acíe a Sania Coloma, Felipe González féu

un parlament molt col-loquial i Reventos posa especial émfasi en la qüestió lingüística. Per la

seva part, el secretar! general del PCE, Santiago Carrillo, en els actes del PSUC en qué ha

participat, ha insístit en la possibilitat d´un pacte cíe govern entre UCD i les miñones

nacionalistes.

Mitings centráis

Els mítings centráis de fi de campanys van comencar ahir al vespre, te.nen avu! a Barcelona

una bona representacio i ¿onti-nuaran dems i dimarts. En efec-te, avui celebren mítings fináis a

Barcelona Convergencia i Unió, PSUC i BEAN-UP. CiU convoca l´acte a les 11.30 al Pslau deis

Es-ports i hi participaran Cotí Alen-torn, Trias Fargas, Roca Junyent, Vidal Gayola, Joan Oró,

Jordi Escoda, Xsvier Arzallus, Avelino Pousa i Jordi Pujol. El PSUC també convoca al mateix

lloc a les sis de la tarda; el rníting será presidit per Josep Benet i hi parlaran Paco Frutos,

Doiors Calvet, Gutiérrez Díaz, López Raimundo i Santiago Carrillo. A les 7 de la tarda tindrá lloc

el míting del BEAN-UP al Palau Blau-grana-2 amb presencia de politics d´Herri Batasuna. Al

vespre també hi haurá una festa oberta amb les «Sis hores socíalistes» al Poblé Espanyoi. I

finalment, demá ERC celebrará el míting central a les 8 del vespre al Palau Blau-grana. Ahir el

celebra el d´Unitat peí Socialisme.

Suárez es declara autonomista a desdir

E! president Suárez va arribar ahir a! migdia a Barcelona i va hostatjar-se en un céntric hotel de

la part alta de la ciutat, on l´esperava el president de la Generalitat, honorable Tarradeilas.

Ambdós poiítics van teñir una conversa d´una hora. Suárez la qualificá de conversa «entre

amics i Tarradellas digué que >és l´espanyol que milior ha compres el fet cátala». L´acte polític

mes destacat i on Suárez va fer declaracions polítiques va ser el diñar en qué es va reunir amb

els directors deis diaris de Catalunya i altres mitjans informatius. En la conversa va avaluar la

política autonomista de la UCD i molts deis as-pectes de la Generalitat estatutaria que s´iniciará

el día 20.

Si em trobés en condicione de construir un Estat «ex novo», va dir Suárez, oblidant la historia i

d´acord amb les necessitats del nostre temps, el faria descentralitzat. Si a aixó afegim la realitat

histórica de la formado de l´Estat espanyol -una difícil i gradual integrado de diferents pobles -,

ens duu inevitablement a reconéixer aqüestes singularitats i a donar un Estatut d´autonomia s

les nacionalitats históriques que en un altre moment ja aprovaren per plebiscit un Estatuí propi.

La volunta! descentralitzadora i autonómica del govern es total, ja que, per tal que l´Estat

función!, tes autonomies han de funcionar amb la plenitud de continguts que té cada Estatuí.

De cap manera no es pot interpretar la creació de Neis orgánlques com un Intent de rebaixar

les autonomies. Succeeix que, en la pressa de restituir (´autonomía a les nacionalltats

históriques, les coses no es van fer prou be I han quedat zones ambiguos en les competéncies,

que ara cal delimitar.

Un cop clarifica! aixó, no hi haurá cap obstacle sino una voluntat absoluta de col-laborado. En

aquest ordre de coses, tsmpoc no hi haurá cap confusió en la tasca del delegat del govern o

«supergovernador» de les naclonalitats autónomos. El presiden! de la Generalltat -en aquest

cas de Catalunya- ostenta la representado de l´Estat, mentre que el delegat del govern té

només la representado del govern. I en aquest punt queda ciar que el delegat del govern

coordinará tot el que es competencia de (´Administrado central, mentre el president de la

Generalitat coordinará iot el que es competencia de l´Estatut. I aquí vull sorlir al pas de la crfiica

que se´m fa dient que, amb tañía autonomía, acabaré essent només president de les dues

Castelles. Jo presldelxo I presidiré Espanya en totes les competéncies que la Constitució

m´assigha i respectaré absoluta-ment les autonomies en les competéncies que tinguin.»

«Agraeixo també a Catalunya i al seu president -digué mes endavant- la serenital que han

donat al conjunt del país durant l´etapa democrática que estem vivint. Sense la pau I la calma

de Catalunya el procos autonómlc de l´Estat espanyol no hauria estat posslble i us en dono les

grades.»

En ésser pregunta! sobre qué hi havia del vot de confianca o la moció de censura que es

demanaria al Par-lament, va respondre: «Jo no us diré ara qué pensó fer el día vlnt-l-u, pero

sabeu -recalca- que «I vot de confianca, segons la Constitució, es una de les facultáis del

president del govern i que la moció de censura ho es de l´oposicló».

 

< Volver