Aixi será Catalunya si guanya Jordi Pujol  :   
 Si vols guanyar, vota Convergència i Unió. 
 El Correo Catalán.    16/03/1980.  Página: 8. Páginas: 1. Párrafos: 14. 

Governar es fer funcionar be un país, no es simplement ocupar carrees. Governar es aconseguir els

objectius que et proposaves; no conformar-se en excuses o donar les culpes ais altres. Governar es

millorar el nivell i la qualitat de vida de tothoru; no protegir els interessos d´uns contra els d´uns altres.

Governar Catalunya es servir Catalunya, no servir-se de Catalunya per governar fora de Catalunya.

Si votes Jordi Pujol, així será Catalunya:

Autónoma de veritat.

Perqué donarem prioritat a la institucionalització del poder autonó-mic cátala sense necessitar de

complaure els interessos deis que, des de fora o des de dins, voldrien frenar o limitar el nostre autogovern;

perqué no farem de la Generalitat una sucursal de Madrid.

Amb treball per a tothom.

Perqué tornarem la confianca ais milers i milers d´empresaris que, anih la seva activitat, iniciativa i

imaginado, poden crear nous llocs de treball, estimuláis per un programa socialdemó-crata que es el que

ha fet la riquesa i el benestar deis paisos de l´Europa democrática; perqué sortir de la crisi es possible,

sense necessitar d´augmentar la pressió fiscal.

Oberta a tothom.

Sense discriminacions, perqué Catalunya es el resultat del treball de tots; perqué els que ara mes parlen de

discriminacions acostumen a ser els que van imposar a la seva gent la mes irritant de les discriminacions:

abandonar els seu país per guanyar-se la vida. En canvi, va ser Jordi Pujol qui va dir per primera vegada

que cátala es tot aquell que viu i treballa a Catalunya.

Segura i pacífica.

Perqué la llibertat vol dir seguretat, i Catalunya que ha estat sempre una térra de llibertat ens obliga a

donar prioritat a les actuacions que retornin la tranquilitat al ciutadá per tal de viure sense por.

Culturalment consolidada.

Perqué ens proposem la gratuita! d´un ensenyament de qualitat fins els 16 anys;un ensenyament pluralista,

no pragmatic ni manipulador; respectuós amb la llibertat deis pares d´escollir el tipus d´educació que

volen; una üniversitat catalana i autónoma; el desenvolupament de la investigació; una televisió.catalana;

una cultura a ´abast de tothom, sense discriminacions de cap mena.

Equilibrada comarcalment.

Perqué no substituirein el centrulisme de Madrid peí centralisme de Barcelona perqué convertirem les

comarques en el fonament de la nova Administrado local catalana i en farem, circumscripció electoral de

cara a la futura llei electoral de Catalunya.

Projectada al futur.

Sense pedacos ni draps calents a problemes que demanin solucions definitives i valides a llarg termini.

Respectada.

Aquí i a Madrid; una Catalunya respectada amb la que no s´hi jugui, ni se la manipuli; una Catalunya que

es fará sentir i será escoltada.

I tot aixó sense vacil.lacions ni demagógies. Anant perfeina;dia darrera dia.

Si aquesta es la Catalunya que vols, vota Jordi Pujol, vota Convergencia i Unió.

SI VOLS GUANYAR,VOTA

 

< Volver