Normas  :   
 para que los trabajadores puedan participar en las Elecciones al Parlamento de Catalunya. 
 El Correo Catalán.    16/03/1980.  Página: 38. Páginas: 1. Párrafos: 28. 

NORMES

per a que els treballadors puguin participar a les Eleccions al Parlament de Catalunya

Previa deliberado del Consell Executiu i a proposta del Conseller de Treball, el President de la

Generalitat

HA DECRETAT

Prrimer. — El 20 de marp vinent totes les empreses concediran a aquells de llurs treballadors

que tinguin la condició d´electors un permís de quaíre hores, dins la jor-nada laboral que els

correspongui, amb la fínalitat que puguin exercir llur dret al vot en les eleccions al Parlament de

Catalunya. L´esmentat permfs tindrá el carácter de no recuperable i será retribui´t amb el salari

que hauria correspost al treballador si hagués prestat servéis normaiment.

Si la jornada que efectúes el treballador el dia de la votació fos inferior a la normal, legal o

convinguda, esta-blerta a (´empresa, el permía retribuít será de la meitat de la jornada.

Ais treballadors que realitzen una jornada que coinci-deix parcialment amb l´horari d´obertura

deis Col.legis Elec-toráis, si la coincidencia es fins a dues hores, no será ne-cesssrl concedir

permís; si es de más de dues hores i menys de quatre, as concedirá un permís de dues hores, I

ai aquesta coincidencia es de quatre o mes hores, es concedirá el permís general de quatre

hores, amb la limitado es-tablerta a l´apartat anterior.

Els treballadors que tinguin una jornada l´horari de la qual no´coincideixi ni totalment ni

parcialment amb l´esta-blert ais Col.legis Electorals, no tindran dret a permís retribuít.

Segon. — La determinado del moment d´utilització de les hores concedidas per a la votació

será potestat de l´empresari.

Tercer. — A efectos de l´abonament del salari del temps utilitzat en la votació, els empresaris

tindran dret a sol.lici-tat de llurs treballadors l´exhibició del justificant d´haver vo-tat, expedit per

la mesa electoca! corresponent.

Quart. — Ais treballadors que acreditin llur condició de membres de mesa electoral o

¡nterventors, se´ls contradirá el permfs retribuít corresponent a la jornada complerta del dia 20

de marc, així com la redúcelo de les cinc primeres hores de la jornada laboral del día 21 de

marc, també amb dret a la seva retribució. Aquest permts, de carácter no recuperable, será

retribuít per les empreses, un cop justificado l´ac,tuacló com a membre de mesa o Interventor.

Cinqué. - Ais apoderáis, les empreses hauran de con-cedir-los permís, sense retribució, peí

mateix periodos de tamps establert a l´apartat anterior.

Sisé. — En el cas que el salari a percebre pels trebaila-dors amb dret a permls retribuít

estigués constituít en part per prima o incentiu, l´esmentada part es calculará a rao de la mitjada

percebuda peí treballador peí dit concepto els mesos de gener i febrer.

Josep Tarradellas President de la Generalitat

Joan Codina I Torres Conseller de Treball

NORMAS

para que los trabajadores puedan participar en las Elecciones al Parlamento de Catalunya

Previa deliberación del Consejo Ejecutivo y a propuesta del Consejero de Trabajo, el President

de la Generalitat

HA DECRETADO

Primero. — El próximo día 20 de marzo todas las empresas concederán a aquellos de sus

trabajadores que tengan la condición de electores un permiso de cuatro horas, dentro de la

jornada laboral que les corresponda, con la finalidad de que puedan ejercer su derecho al voto

en las elecciones al Parlament de Catalunya. El citado permiso tendrá e! carácter de no

recuperable y será retribuido con el salario que habría correspondido al trabajador si hubiese

prestado servicios normalmente.

Si la jornada que efectuase el trabajador el dfa de la votación fuese inferior a la normal, legal o

convenida, establecida en fa empresa, el permiso retribuido será de la mitad de la jornada.

A los trabajadores que realicen una jornada que coincida parcialmente con eJ horario de

apertura de los Colegios Electorales, si la coincidencia es de hasta dos horas, no será

necesario conceder permiso; si es de más de dos horas y menos de cuatro, se concederá un

permiso de dos horas y si esta coincidencia es de cuatro o m´ás horas, se concederá el

permiso general de cuatro horas, con la limitación establecida en el apartado anterior.

Los trabajadores que tengan una jomada cuyo horario no coincida ni total ni parcialmente con

el establecido en los Colegios Electorales, no tendrán derecho a permiso retribuido.

Segundo. — La determinación del momento de utilización de las horas concedidas para la

votación será potestad del empresario.

Tercero. - A efectos del abono del salario del tiempo utilizado en la votación, los/empresarios

tendrán derecho a solicitar de sus trabajadores la exhibición del justificante de haber votado,

expedido por la mesa electoral correspondiente.

Cuarto. — A los trabajadores que acrediten su condición de miembros de mesa electoral o

interventores, se les concederá el permiso retribuido correspondiente a la jornada completa del

día 20 de marzo, asi como la reducción de las cinco primeras horas de la jornada laboral del

día 21 de marzo, también con derecho a su retribución. Este permiso, de carácter no

recuperable, será retribuido por las empresas, una vez justificada la actuación como miembro

de mesa o interventor.

Quinto. — A los apoderados, las empresas habrán de concederles permiso, sin retribución,

para el mismo periodo de tiempo establecido en el apartado anterior.

Sexto. — En el caso de que el salario a percibir por los trabajadores con derecho a permiso

retribuido estuviese constituido en parte por prima o incentivo, dicha parte se calculará en razón

del promedio percibido por el trabajador por el referido concepto los meses de enero y febrero.

Josep Tarradellas

President de la Generalitat

Joan Codina i Torres

Conseller de Treball

 

< Volver