Com aixecarem Catalunya. 
 La tercera edat  :   
 Ara convé Jordi Pujol ; Convergència i Unió. 
 El Correo Catalán.    16/03/1980.  Página: 37. Páginas: 1. Párrafos: 15. 

El Correo Catalán

Domingo, 16 de marzo de 1980

Publicidad 37

COM AIXECAREM CATALUNYA

LA TERCERA

La tercera edat es un camp apropiat per a la demagogia electoral. Hi ha partits que només s´enrecorden

deis vells i els jubiláis quan arriben les eleccions, i aleshores tot son promeses. Pero passades les

eleccions s´obliden deis problemes dels jubilats; de la necessitat de trobar vjes eficaces per a la seva

participado en la vida de ía societat.

Es per aixó que Convergencia i Unió es proposa:

Igualar les pensions mínímes al salarí interprofessional.

Rebaixar a 65 anys la percepció de pensions del Fons Nacional d´Ajuda Social i donar-hi accés a tothont,

tingui o no familiars.

Actualitzar les pensions al mínim vital per a dues persones, en els matrimonis en els quals només en

perceb un d´ells.

Fomentar servéis d´assistencia social per atendré la veliesa en el seu propi domicíli.

Promocionar residencies per a Tancianitat a nivel] de barrí o localitat.

Crear servéis sanitáris en centres de salut geriátrics.

Donar acollida i assiténcia total ais vells malalts crónics en residencies gereontológiques.

Donar súport a la universitat per a la tercera edat, des de la Conselleria de Cultura de la Generalitat i els

Casáis d´Esplai des deis municípis.

No aixecarem Catalunya si oblidem els nostres deures envers la gent de la tercera edat.

ARA CONVÉ

CONVERGENCIA I UNIÓ

L´home per aixecar Catalunya, no per dividir-la.

 

< Volver