Benet  :   
 el President de tots. 
 Mundo Diario.    16/03/1980.  Página: 12. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

BENET

el President de tots

Per la seva llarga trajectória nacional i popular, sempre al servei de Catalunya, per la seva provada

honradesa inteHec-tuai i política, peí seu profund esperit unitari, Josep Benet es avui l´home que mes

idóniament pot assumir, des de la presidencia de la Generalitat, la política que Catalunya necessita per

afrontar eficacment les dificultáis del procés au ionómic.

Firmes Benet, eleccions Parlament de Catalunya, 1980

Josep Miguel Abad, aparallador i tinent d´alcalde Ajuntament de Barcelona, Nolasc Ácarín, metge;

Esperanza Adrada, arquitecte; Elíseo Aja, professor de dret; Joan Alemany, economista; Ramón d´A-los

Moner, economista; Montse Amenos, escenógraf, María Jesús Andany, actríu; Manuel Anglada

Bayés, arquitecte; María Josep Árenos, actriu; Lluis Argemí, economista; Francesc Artal,

economista; Francesc Artigau, pintor; Pilar Aymerich, fotógraf; Jaime Aznar, CC OO.; Xese

Barceló, pin tor; Ramón Bastardes, editor; Nádala Batiste, actriu; Oleguer Bella-vista, T robada d´eníitats

d´Esglé-sia; Sebastiá Benet, advocat; Imma Besora, ATS; Paco Betriu, director de cine; Mercé Biadiu,

pintora; Ernest Blasi, cine; Miquel Bonilla, regidor Ajuntament de Barcelona; Ricard Boix, socióleg,

regidor Ajuntament de Barcelona; Joaquim Boix, enginyer; Esther Boix, pintora; María del Mar Bonet,

cantant; Francesc Borrull, músic; Joan Botella, professor Universitat. Miquel Botella, economista; José

Ltis Bozzo, actor Manuel Briones, ai-quitecte; Albert Broggi, economista; Joan Brossa, poeta; Manel

Bru-llet, arquitecte; Teresa Cabré i Castelló, professora; Quintín Cabrera, cantant, Jordi Cadena,

director de cine, Pere Calders, es-criptor; Enríe Camps, economista; Paco Candel, escriptor, regidor

Ajuntament de l´Hospitalet, Jordi Capo, professor Universitat; Jaume Carbonell, pintor; Francesc de

Carreras, professor Universitat; Francesc Ca sama jó, advocat; Ramón Casanelles Salvans, metge;

Muriel Casáis, economista; Teresa Casanelles Rahola, professora; Jordi Casassas, historiador; Lluís

Ca-sassas, geógraf, catedrátic Universitat de Barcelona; Agustí Centelles, fotógraf; Anna Rosa Cisquella,

actriu; Andreu Claret, periodista, Alfred Clemente, CC.OO., Josep Maria Colomer, historiador; Nuria

Conill; Jordi Conill, publicista i v¡-ce-president Diputació Barcelona; Albert Coraminas, enginyer;

Ricard Creus, escriptor; Toni Cruz, cantant (de La Trinca); María Do-lors Cultera, administrativa, Marina

Curia, economista; Tomás Chicharro, CC.OO.; Tomás Delclos, crític de cine; Miquel Desclot. poeta;

Dolors Dilms, socióloga; Emili Donato, arquitecte; Caries Duran, director de cine; Nuria Espert, actriu; J.

M. Esteban Marquillas, economista; Manuel Esteban, realitza-dor cinema; Nuria Ester, artesana, Montse

Ester, artesana; Eugenia Estop Graells, geóleg; Pere Ignasi Fages, cineasta; Vicenc Faus, CC.OO.;

Marta Ferrés, animadora cultural; Ricard Figueres, productor de cine; Lluis Fina, economista; Maria

Dolors Folch, professora; Celdoni Fonoll, poeta; Josep Fontana, historiador, catedrátic Universitat

de Bellaterra; Montserrat Porcada, funcionaría, Joan Josep Fortuny, arquitecte; Albina Fransi-torra,

professora de cátala; Salvador Gali i Medina, geóleg; Enríe Gallin i Miret, professor de filosofía; Pere

Garcés, advocat; Alfons García Segui, crític de cine, Francesc Garcia Vilella, pintor; Emili Gasch,

economista; Manuel Giménez Vallespí, metge; Nuria Gispert, regidora de l´Ajuntament de Barcelona;

Celestina González, moni-tora; Ton Granero, pintor; Roma Gubern, professor Universitat de California;

Joan Guillen, dibuixant; Marina Gusta, llicenciada en filosofía; Pedro Hernández, CC 00 ; J. Hernández

Cros, arquitecte; Joaquim Horta, poeta; Joan Enríe La-liosa, crític de cine; Anna Lizaran, actriu; Gloria

Llopart, actriu; José Luis López Bulla, CC 00 ; Jordi López Camps, bióleg; José Luis López del

Castillo, filóleg; Albert Lozano, administratiu; Alfred Luc-chetti, actor; Enríe Majó, actor; Santiago

Marimon, economista; Miquel Martí i Pol, poeta; Joan Martí i Cas te II, professor filología, Angels

Martínez, economista; Joan Martínez Mora, metge; Carlos Martínez Shaw, historiador, pro fessor

Universitat Barcelona, Andreu Mas, economista, professor Universitat de California, Carme

Massana, economista; José Luis Mateo, arquitecte; Jaume Melen-dres, dramaturg; Emili Mendívil,

arquitecte; Antoni Mercader, enginyer, Isabel Mestres, actriu; Faustino Miguélez, socióleg; Conxa

Millan; Antoni Mirada, metge; Toni Miscrachs, grafista; Terenci Moix, escriptor; Joaquim Molins

Ló-pez-Rodó, advocat; Enric Moltó, economista; Ovidi Montllor, cantant Antoni Montserrat,

economista; Víctor Mora, escriptor; Gabriel Mora, arquitecte; Antoni de Moragas Spa, arquitecte;

Jordi Morera, fotógraf, Lluís Moscoso, CC 00 ; Francesc Noguera, secretan general de I Associació de

les NN.UU.. María Lluisa Oliveres, pintora, Joan Ollé, director de tea tre; Enric Ortuño, pintor;

Felipe Palma Claudia llibreter Teresa Pámies, escriptora; Miquel Ángel Pascual, cantant (de La

Trinca), Maria Antonia Pelauzy, advocat; Octavi Pellissa, traductor; Gonzalo Pérez de Olaguer, crític,

Jaume Perich, humorista; Miquel Periel, actor, Francesc Pi de la Serra, cantant, Josep Maria Pinol,

escriptor; Marcel Plans, traductor; Gonzalo Pontón, editor; Ramón Pou, decorador de cine; Rafael

Pradas, periodista i regidor de lAjunta-ment de Barcelona; Isidre Prunés, escenógraf; Francisco Puerto

Otero, CC 00 Fabiá Puigcerver, es cenógraf; Montserrat Pugués, fun donaría; Ignasi Pujades, escriptor;

Frederic Raurell, escriptor; Manuel Ribas Piera, arquiteute, catedrátic Unversitat Politécnica; Igrtasi

Riera, técnic editorial; Borja de Riquer, historiador, professor Universitat Bellaterra; Quico Rius,

arquitecte; Francesc Roca, economista; Josep Maria Rodríguez Rovira, CC 00 ; Francesc Rodón,

escriptor, Anna Maria Roig, mestra; Montserrat ROÍQ, escriptora, Tomás Roig i Llop, advocat;

Maravillas Rojo, economista; Josep Lluís Roses, economista; Josep Rossell, decorador de cine, Xavier

Rossello, enginyer; Josep Maria Rovira Brull. pintor; Ángel Rozas, CC.OO., Isabel Rueda, geógraf;

Jordi Sabartés, apare-llador; Mercé Sagristá, assitenta social, Josep Maria Sagristá, industrial Lluís

Salvadores, advocat; Joaquim Sempere, llicenciat en filosofía; Mariona Sanahuja, artista plástica; Maria

Eugenia Sánchez Carrete, funcionária, regidora Ajuntament de Barcelona; Guillem Sánchez

Juliachs, economista, Encarna Sánchez, actriu; Ricard San-juan Peñalva, enginyer; Carme Sans,

economista; Caries Santos, músic; Santos de Torres, enginyer; Jordi Serrate, pintor; Enric Satué, grafista,

Anna Maria Seix; Agustí de Semir, advocat i regidor Ajuntament Barcelona; Josep M.* Serra, enginyer

industrial, Nuria Serrahi-ma, escriptora; Julia Sicart, psicó loga; Marina Subirats, socióloga; Angelina

Surroca; José Tablada, CC 00.; Antoni Tapies, pintor. Antoni Tapies-Barba, poeta; Mar Targarona,

actriu; Jordi Teixidor, dramaturg; Maruja Torres, periodista; Nissa Torrents, professora Universitat de

Londres; Josep Miquel Tort i Roca, enginyer; Jordi Turró, actor; José María Valverde, escriptor,

catedrátic Universitat Barcelona; Francesc Vallverdú, escriptor, Manuel Vázquez Montal-bán,

periodista i escriptor; Pau Ve-rrie, enginyer, Joaquim Viaplana, professor de filología, Maria Dolors

Vila-Abadal; Joan Pere Viladecans, pintor; Carme Vilaginés, psicólo-ga; Kim Vilar, director de teatre;

Ricard Vinyes i Ribas, historiador, Joan Vinyoli, poeta; Santiago Pon-seti.

 

< Volver