El Perque del meu suport a l´Esquerra Republicana de Catalunya. 
 Manuel Almodovar i Reina     
 
 El Periódico de Cataluña.    15/03/1980.  Página: 16. Páginas: 1. Párrafos: 4. 

EL PERQUÉ DEL MEU SUPORT A L´ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

MANUEL ALMODOVAR I REINA

Natural de Barcelona, ex secretar! nacional de la Federado d´Alimentació de la UGT. Membre

de l´Organisme Consultiu de la Generalitat. President de l´Associació Es-panyola d´Operadors

Turistics. Expert en turisme.

Les actuáis elecciones al Parlament de Catalunya, des del meu punt de vista, haurien de ser

l´inici de la recuperado de la nostra dignitst nacional.

Davant el procés consentit (consens) de claudicacions dels parlamentarís catalans, que no han

arribat a aconse-guir ni tan sois les cotes configurades en la Constitució espanyola (que ja son

ben baixes per a l´exercici de l´autogovern, i no diguem per a l´autodeterminació, que es la

nostra aspirado), entenc que es imprescindible efectuar una crida a la consciéncia nacional de

Catalunya i donar el nostre suport a l´únic partit que ha sabut defensar els inte-ressos del nostre

poblé.

La recuperació de la nostra sobirania en l´Eststut del 1932 fou l´obra d´ERC, els dsrrers quatre

presidents ho-mes de ERC, les lleis progressistes que admiraren Europa foren liéis redactades,

aprovades i aplicades per homes d´ERC. Crec que son raons objectives per a donar el meu

suport a Esquerra Republicana de Catalunya.

 

< Volver