Perqué l´experiéncia governi a la Generalitat  :   
 Vota Centristes de Catalunya (CC-UCD). 
 El Periódico de Cataluña.    15/03/1980.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Perquè l´experiencia governi a la Generalitat

Alsdosdarrersanys, a Catalunya, hem assistit a una obra de govern ben feta. A la construcció del país amb

unes bases solides. I aixó ha estat possible grácies a l´experién-cia, al bon sentit i al refús del sectarismo.

I no es el moment d´enderrocar tot aixó. Qui sigui President de la Generalitat, ha de teñir la mateixa

experiencia i saber voltar-se d´un equip de col-laboradors solvent i emprenedor. Ha de teñir sempre molt

present l´exempie del que s´ha fet i saber desenvolupar-ho sense tensions del tot innecessáries.

Perqué, ara mes que mai, a la Generalitat cal gent d´experiéncia.

 

< Volver