Perqué l´experiència governi a la Generalitat  :   
 Vota Centristes de Catalunya (CC-UCD). 
 La Vanguardia.    15/03/1980.  Página: 14. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Als dos darrers anys, a Catalunya, hem assistit a una obra de govern ben feta. A ia construcció

del país amb unes bases solides. I a¡xo ha estat possibfe g rae íes a l´experiéncia, al bon sentit

i al refús del sec-tarisme.

I no es el moment d´enderrocar tot aixó. Qui siguí President de la Generalitat, ha de teñir la

mateixa experiencia i saber voltar-se.d´un equip de col-laboradors solvent i emprenedor. Ha de

teñir sempre molt present l´exemple del que s´ha fet i saber desenvolupar-ho sense tensions del

tot innecessáries.

Perqué, ara mes que mai, a la Generalitat cal gent d´experiéncia.

Perquè l´experiencia governi a la Generalitat.

DE CATALUNYA (CC UCD)

 

< Volver