Perqué l´experiéncia governi a la Generalitat  :   
 Vota Centristes de Catalunya (CC-UCD). 
 La Vanguardia.    12/03/1980.  Página: 13. Páginas: 1. Párrafos: 6. 

Perqué l´experiencia governi a la Generalitat.

Als dos darrers anys, a Catalunya, hem assistit a una obra de govern ben feta. A la construcció

del país amb unes bases solides. I aixó ha estat possible grácies a (´experiencia, al bon sentit i

al refús del sectarisme.

I no es el moment d´enderrocar tot aixó. Qui sigui President de la Generalitat, ha de teñir la

mateixa experiencia i saber voltar*se d´un equip de col-laboradors solvent i emprenedor.

Ha de teñir sempre molt present l´exemple de! que s´ha fet ¡ saber desenvolupar-ho sense

tensions del tot innecessáries.

Perqué, ara mes que mai, a la Generalitat cal gent d´experiéncia

VOTA: CENTRISTES DE CATALUNYA (CC-UCD)

 

< Volver