Com aixecarem Catalunya. 
 El camp i la pagesia  :   
 Ara convé Jordi Pujol ; Convergència i Unió. 
 La Vanguardia.    12/03/1980.  Página: 7. Páginas: 1. Párrafos: 12. 

COM AIXECAREM CATALUNYA.

EL CAMP I LA PAGESIA

Sovint ens oblidem que Catalunya també té pagesia, i aleshores reaccionen! amb grans discursos, pero

continuem oblidant-nos deis pagesos. I un país sense una pagesia rica sempre será pobre, desequilibrat,

inestable; la riquesa de Catalunya ens l´ha de donar, també, un camp ric, ben tractat, ben equipat.

Si s´abandona el camp vol dir mes suburbis, mes joy.es sense feina, mes desequilibris territorials.

Per aixó, CONVERGENCIA I UNIÓ incorporen a les seves llistes representants ben acreditats del món

pagés; incorporen noms d´investigadors preparats per a millorar la rendibilitat de Fesforc, del pagesos;

noms disposats i preparats per a portar a terme des de la Generalitat una política dirigida a aconseguir:

— Un Estatuí de ¡´Empresa Agraria "I Familiar.

— Una política de transformado en regadiu.

— Una llei d´Arrendaments agraris adequada a la diversitat comarcal i a la realitat d´avui.

— La potenciado del cooperativismo agrari.

— Un pía d´actuació a les zones d´agricultura de muntanya i zones deprimides.

La Catalunya pagesa ha fet també Catalunya; i el medí rural ha conservat, millor que ningú, l´esperit de

Catalunya. El camp demana atenció i fets, no oblit i paraules.

L´home per aixecar Catalunya, no per dividir-la.

CONVERGENCIA I UNIÓ

"ARA CONVE"

JORDI PUJOL

 

< Volver