Cañellas. Una garantía. 
 Vota Centristes     
 
 La Vanguardia.    18/03/1980.  Página: 9-10. Páginas: 2. Párrafos: 132. 

CAÑELLAS. UNA GARANTIA.

CENTRISTES DE CATALUNYA (CC-UCD)

MANIFEST PER CATALUNYA

Volem votar perquè desitgem una Catalunya per a tothom.

Una Catalunya inequivocament democrática, en la qual les paraules reflecteixin la realitat i no serveixen

per a confondre els fets. Una Catalunya feta d´indeclinable llibertat: llibertat política, llibertat económica,

llibertat cultural. Una Catalunya compromesa fins al máxim en la implantado de la justicia social i en la

conquesta del benestar col.lectiu. Una Catalunya tan arrelada en ella mateixa com suma en la que

participin tots els pobles d´Espanya. Una Catalunya que fugi de dogmatismes -fossin del tipus que fossin

estranys a la seva historia i al seu taranná. Una Catalunya completamént solidaria amb l´Europa lliure i

capdevantera en la defensa deis Drets Humans per damunt de frpnteres i d´ideologies.

Volem votar perqué Catalunya som nosaltres: tots els que hem nascut i tots els que vivim en aquesta térra.

MANIFIESTO POR CATALUÑA

Queremos votar porque deseamos una Cataluña para todos.

Una Cataluña inequívocamente democrática, en la que las palabras reflejen la realidad y no sirvan para

confundir los hechos. Una Cataluña hecha de indeclinable libertad: libertad política, libertad económica,

libertad cultural. Una Cataluña comprometida hasta el máximo en la implantación de la justicia social

y en la conquista del bienestar colectivo. Una Cataluña tan enraizada en ella misma como suma en la que

participen todos los pueblos de España. Una Cataluña que huya de dogmatismos -fueren del tipo que

fueren- ajenos a su historia y a su idiosincrasia. Una Cataluña completamente solidaria con la Europa

libre y adelantada en la defensa de los Derechos Humanos por encima de fronteras y de ideologías.

Queremos votar porque Cataluña somos nosotros: todos los que hemos nacido y los que vivimos en esta

tierra.

 

< Volver