Generalitat de Catalunya 1931-1939 (20). 
 La Generalitat i els seus departaments     
 
 Avui.    15/09/1977.  Página: 6. Páginas: 1. Párrafos: 54. 

GENERALITAT DE CATALUNYA 1931-1939 (20)

La Generalitat i els seus departaments

L´estracturació funcional de la Generalitat va ser una tasca complexa i minuciosa. Calgué crear

departaments o conselleries, que corresponen als ministeris d´un govern estatal. Cada departament hagué

de crear diferents, serveis i delegacions, amb la consegüent reglamentació. A més, hi hagué diverses

reestructuracions dels departaments o conselleries en alguns canvis de govern. Una mostra d´aquesta

activitat estructuradora és la que avui oferim.

CREACIÓ DELS DEPARTAMENTS

Decret del 19 de desembre del 1.932

Per tal de donar una més adequada Organització administrativa als Departaments que integren avui el

Govern de la Generalitat de Catalunya, com a president seu, he resolt disposar el següent:

Article únic. Els Departaments de Govern de la Generalitat de Catalunya seran els següents:

Justícia i Dret

Governació i Sanitat

Hisenda

Cultura

Obres Públiques

Agricultura i Economia

Treball i Assistència Social

Palau de la Generalitat, 19 de Desembre del 1932 Francesc Macià. (Butlletí del 25 de Gener).

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Decret del 12 de gener Departaments de Govern

D´acord amb el consell de la Generalitat,

Decreto:

Art. 1r Es crea el Departament de Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.

Art 2n Seran funcions pròpies d´aquest Departament: la tramitació dels assumptes que afectin

exclusivament la Presidència del Govern i l´execució d´aquells acords del Consell que per referir-se a dos

o més Departaments no puguin tenir cabuda en un Departament determinat, i l´Arxiu i Protocol·litzacíó de

les Lleis, Decrets i disposicions què no siguin encomanades de manera especial a un Departament.

Art 3r El propi Departament fixarà les normes per les quals s´hagi de regir, ateses les funcions que li són

atribuïdes i les sotmetrà a l´aprovació i firma del cap del Consell Executiu.

Barcelona, 12 de gener del 1933. - El cap del Consell Executiu, J Lluhi. (Butlletí del 25 de gener).

REESTRUCTURACIÓ DELS DEPARTAMENTS

Decret del 24 de gener Departament de Govern

Com a president de la Generalitat., he resolt el següent:

Art 1r Els Departament del Govern, de la Generalitat de Catalunya seran els següents:

Justícia i Dret.

Governació.

Finances.

Cultura.

Agricultura i Economia.

Sanitat i Assistència Social

Treball i Obres Públiques.

Palau de la Generalitat, 24 de gener del 1933. - Francesc Macià. (Butlletí del 28 de gener.)

DIRECCIÓ GENERAL DE L´ADMINISTRACIÓ LOCAL

Decret del 10 de gener a proposta del Conseller de

Governació, i d´acord amb el

Consell Executiu Decreto:

Article 1. r Es creada en el Departament de Governació de la Generalitat la Direcció general

d´Administració local (1).

Art 3n Formaran part d´aquesta Direcció totes les seccions, oficines i organismes que. depenent del

Departament de Governació,

entenguin en matèries que facin referència a règim local o a serveis que hi´ tinguin relació.

Art 3r El director general tindrà la direcció del personal i de tots els serveis què s´agrupin segons la norma

establerta a l´article anterior i proposarà al Conseller de Governació l´organjtzació definitiva de la

Direcció per seccions I serveis així com l´adaptació del personal corresponent.

Art 4t Les despeses que ocasioni la creació i el funcionament de la Direcció aniran a càrrec de les partides

1,210 i 1.209 del vigent Pressupost de despeses.

Barcelona. 10 de gener del 1934 - Lluís Companys - El Conseller de Governació. Joan Selves i Carner.

(Butlletí del 13 de gener).

CANVI DE NOM D´UN DEPARTAMENT

Decret del 8 de gener

A proposta del Conseller d´Agricultura i Economia, i d´acord amb el Consell Executiu,

Decreto: El Departament d´Agricultura i Economia es denominarà en endavant, d´Economia i Agricultura.

Barcelona, 8 de gener del 1934.

Lluís Companys. El Conseller d´Economia í Agricultura, Joan Comorera. (Butlletí del 12 de gener),

UNIFICACIÓ DELS DEPARTAMENTS

Decret del 30 de novembre En ús de les facultats que em

són conferides per la Llei del 2 de

gener d´enguany, Decreto:

Article únic. Des d´aquesta data els Departaments d´Economia i Agricultura i de Finances, són unificats en

una sola Conselleria que es denominarà de Finances, Economia i Agricultura.

Barcelona, 30 de novembre del 1935. - El Governador General de Catalunya, President de la Generalitat,

Ignasi Villalonga. (Butlletí del 1r de desembre).

 

< Volver