Negociacions Generalitat. 
 Sánchez Terán a París     
 
 Avui.    15/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 4. 

NEGOCIACIONS GENERALITAT

Sánchez Terán a París

Els caps de partits catalans que també son parlamentaris tingueren un contacte informal a primeres horas

de la tarda d´ahir a Madrid amb el delegat del president Suérez per als contactes amb el president

Tarradellas, senyor Sánchez Terán.

Aquesta reunió possiblement es continuará si la sessió de les Corts acaba a una hora raonable. Pero, en

tancar l´edició no tenim noticies que aixó s´hagi produït. Es deia que tal vegada la reunió se celebraría

demá al matí, projecte que es contradiu amb el rumor insistent segons el qual demá el senyor Sánchez

Terán es desplacava a París per explicar el president de la Generalitat les modificacions incloses en el text

dels decrets al qual en el seu día va donar el vist-i-plau. El govern, que manté inicialment la via acordada

de negociació amb el president, va comunicar ais parlamentaris que encara no pot donar una resposta

articulada a les propostes que els caps de fila deis partits polítics catalans han plantejat per millorar els

decrets del restabliment provisional de la Generalitat. Com se sap, les propostes que els caps de fila

havien plantejat al govern eren el que Reventós va assen-yalar com a «filosofía»: que en un

país democrátic era mes important el Parlament com a institució básica que no pas el Consell executiu i

que tant l´un com l´altre havien de reflec-tir el resultat electoral del 15 de juny a Catalunya. Aquest

supòsit, perfec-tament acceptat pel mateix president, que està disposat a aplicar-lo en abmdós organismes

-el primer mencionat pel decret-llei i el segon deixat a les facultats de règim interior- es complementaria

amb la no inclusió dels presidents de les diputacions com a membres nats del Consell Provisional, tal com

s´indica en els acords Tarradellas-govern; amb el reconeixement del control parlamentari en aquesta

Generalitat, encara que sense la constitució de l´Assemblea provisional integrada pels parlamentaris, punt

en qué el govern es manté particutarment dur; amb la incorporació al text del decret-llei de l´opinió dels

parlamentaris en l´elaboració del reglament interior de la Generalitat (el reglament s´establiria aleshores

conjuntament), i amb el reconeixement de la tasca dels parlamentaris en la redaccló del futur Estatut de

Catalunya. Sembla que aqüestes propostes serán parcialment recollides i que el govern té interés a sortir

de l´actual paralització.

 

< Volver