Autor: Orta, Josep María. 
   Filtració     
 
 Avui.    15/09/1977.  Páginas: 1. Párrafos: 2. 

MOT A LA Fl

Filtració

Les negociacions per a la restauracio de la Generalitat son llargues. Teòricament també son secretes, de

manera que gairebé tots nosaltres hauríem d´ignorar el seu contingut. Pero ara i des de fa dies hi ha una

veu anónima que com el «Bronco» de Watergate va passant la documentado a l´agencia Cifra i aquesta,

com es la seva missió, la transmet a tots els seus abonats de l´Estat es-panyol. Perqué la conegui tothom,

doncs, només hi va un pas. Un cop el secret és públic les parts interessades es lamenten de la filtrado i

ádhuc diuen que els causa problemes en les posteriors negociacions. El rumor sobre la identitat del

misterios personatge corre de boca en boca. Tot son especulacions, cada dia circula «soto voce» un nom

nou. De moment, ja corren ru-mors que van des del govern a la Generalitat, passant pels parla-mentaris...

L´agéncia diu que la filtrado prové de Barcelona. Ara la gran incógnita es qui fa arribar els texts a

l´agencia. Quin interés personal o polític té? Per qué ho fa arribar a l´agencia Cifra-paraestatal-i no a un

altre mitjá? Quins avantatges i inconvenients comporta que els acords secrets se sápiguen abans que es

pen-sessin fer públics? Els parlamen-taris ho accepten o no? Si no ho consenteixen, per qué no es

pronuncien públicament? De moment, tot són interrogants. Suposo que fins que no tinguem la Generalitat

no po-drem aullar la incógnita i, mes im-portant encara, si les filtracions no han estat positives.

JOSEP M ORTA

 

< Volver