Eleccions al Parlament de Catalunya  :   
 20 de març de 1980. 
 Hoja del Lunes.    17/03/1980.  Página: 4. Páginas: 1. Párrafos: 5. 

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

20 de març de 1980

El proper dia 20 serán elegits els homes i les dones que, du rant els quatre anys vinents, mitjançant» la

tasca parlamentaria i l´acció de govern, conformaran la vida catalana.

En efecte:

- El Parlament representara els ciutadans de Catalunya.

- El Parlament elegirá, entre els seus membres, el President de la Genera litat.

- El Parlament impulsara i controlara l´acció política i de govern.

- El Parlament tindra dret a demanar responsabilitats al President de la

Generalitat.

- El Parlament podra prendre la iniciativa de reforma de l´Estatut de Catalunya.

- El Parlament elaborara proposicions de llei per presentar-les a la Mesa del Congrés de Diputats.

- El Parlament podra nomenar un Síndic de Greuges per a la defensa deis drets fonamentals i les llibertats

polítiques dels ciutadans.

- El Parlament aprovara els pressupostos.

- El Parlament establira i exigirá els impostes»

Escolliu els vostrés representants al Parlament de Catalunya!

GENERALITAT DE CATALUNYA

 

< Volver